สพม.20 จัดการศึกษามัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย