การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ "Sura Math Science Contest 2017" ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์