****เรียน คณาจารย์ทุกท่าน โปรด ลงทะเบียนตารางสอน ใน SMSS ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเริ่มดำเนินการเช็คเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 เริ่มเช็ควันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ******