****โรงเรียนเสนางคนิคม รับการประเมินโรงเรียนสะอาดปลอดภัย วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 ******