ด่วน!! แจ้งโรงเรียนที่ส่งแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภทให้ส่งรูปเล่ม 5 เล่ม ให้คณะกรรมการ ส่งได้ที่ศูนย์คณิตศาสตร์ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562