**** โรงเรียนเสนางคนิคม ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ******