ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1 ณ แลนด์บรีส อ.ปากช่อง วันที่ 18-20 สิงหาคม 2559