ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับ ม.2 ณ แลนด์บรีส อ.ปากช่อง วันที่ 25-27 สิงหาคม 2559