ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ ระดับ ม.3 ที่ศูนย์พลังงานทดแทนวังดุม จ.กาญจนบุรี วันที่ 14-17 กันยายน 2559