โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คริตศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11-13 กันยายน 2559