**** โรงเรียนเสนางคนิคม ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ******