"พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นเลิศ นิเทศอย่างเป็นระบบ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ"