ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ด้วยความยินดียิ่ง