****โรงเรียนเสนางคนิคม ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ******