โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ต้นแบบพลิกโฉมการจัดการเรียนรู้แบบ BBL ของ สพป.อยุธยา เขต 1