คุณธรรมหลัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา : ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีเมตตา