Họp Mặt Tân Niên Kỷ Hợi 15-2-2019 tại nhà hàng Con Cò Trần Bình Trọng Sài Gòn