หลักสูตรปริญญตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3