วิสัยทัศน์ "ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่สังคมที่ยั่งยืน" ค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการประทับใจ สุจริตโปร่งใส ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว"