ครูพันธ์ศกร พัฒนสถาพรวาที แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์