ชะลอการเปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On-line)