พัฒนาโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี