ขอให้ทุกท่านจัดการเรียนการสอน คาบ 0 ให้เป็นไปตามตารางกำหนดการที่กำหนดนแบบออนไลน์เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2563 นี้