รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ