งดจัดการเรียนการสอนการสอน ON-Site ต่อเนื่อง(เพิ่มเติม)