:::: รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม :::: อัตลักษณ์ จิตอาสา ::::