ยิ น ดี ต้ อ น รั บ S O C I A L K O 1 9 8 5 ก ลุ่ ม ส า ร ะ สั ง ค ม ศึ ก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม