ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ระบาดของโรคจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี