การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ Google Apps" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2559