ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สุภาษิต :: นัตฺถิ ปัญญฺา สมา อาภา หมายถึง แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี อัตลักษณ์ :: นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้มาตรฐานสากล เอกลักษณ์ :: เรียนดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม