คำขวัญของโรงเรียน "รักเรียน รักงาน รักการกีฬา นำหน้าความประพฤติ มุ่งยึดคุณธรรม" อัตลักษณ์ของโรงเรียน "จิตอาสา"